Algemene voorwaarden

1. Faciliteiten
In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in de (cardio-) fitnessruimte, het deelnemen aan groepslessen en het gebruik van het zwembad, sauna en stoombad, met uitzondering van de zonnebanken.

2.  Betaling
Bij contante betaling dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan.

1. Indien de betaling van de abonnementkosten door middel van automatische incasso plaats vindt, zal deze aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bankrekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met een minimum van € 25,00 euro, op u worden verhaald. Het abonnement zal op grond hiervan door ons worden beëindigd.

3. Toegangspas
Nadat het inschrijfgeld door u is voldaan, ontvangt u een toegangspas, welke uw in bruikleen krijgt (borg € 10,00) . Met de toegangspas heeft u toegang tot het Health Center. U kunt de toegangspas opwaarderen met een geldbedrag voor consumptieve bestedingen. Bij de receptie kunt u de toegangspas opwaarderen door betaling met pin of met contant geld. De toegangspas is persoonlijk en daarom niet overdraagbaar. Indien u bij opzegging van uw abonnement nog een tegoed heeft staan op uw toegangspas, kunt u dit bedrag gedurende de opzegtermijn gebruiken. Per de einddatum van het abonnement nog op de toegangspas aanwezige tegoeden zullen niet worden gerestitueerd. Wel heeft u het recht om binnen 3 maanden na afloop van het abonnement het op de toegangspas aanwezige tegoed te besteden aan goederen en/of artikelen welke binnen het Health Center te verkrijgen zijn.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw toegangspas, dient u hiervan direct melding te maken bij de receptie. Uw toegangspas zal vervolgens door ons in de centrale computer worden geblokkeerd, waarna u tegen betaling van € 10,00 euro bij de receptie een nieuwe toegangspas in bruikleen ontvangt.

4. Tijdelijk stopzetten van het abonnement
Bij deactivatie van het abonnement naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie dient men een verklaring van de huisarts mee te nemen. Na 1 maand wordt u automatisch weer geactiveerd. Wanneer u voor een langere periode gedeactiveerd wilt worden, dient u een brief van fysiotherapeut of arts mee te nemen met de daarop verwachte tijd. Het bevriezen van het abonnement met gegronde redenen kan 1 keer per jaar gedurende 1 maand en is alleen van toepassing op de lopende abonnementen met een opzegtermijn.

5. Wijzigingen van de abonnementskosten
Health Center De Schildkamp behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.

6 Beëindiging abonnement
Beëindiging van een abonnement door de deelnemer geschiedt door opzegging. Opzegging dient schriftelijk per brief te geschieden. De brief dient gericht te worden aan Health Center De Schildkamp, Perendreef 1A, 4147 HA  Asperen met vermelding van het pasnummer en ondertekend door de pashouder. Een opzeggingsbrief dient minimaal één maand voor de einddatum van het abonnement in het bezit te zijn van Health Center De Schildkamp.

Bij geen opzegging loopt het abonnement voor onbepaalde tijd door. Er vindt geen restitutie plaats van de tegoeden op de toegangspas.

Health Center De Schildkamp behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de leiding, de pas in te vorderen en een abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

7. Openingstijden
De openingstijden worden vastgesteld door Health Center De Schildkamp. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het Health Center. Tijdens officiële feestdagen zal ons centrum gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.

8. Kleding / Textielvoorschriften
In de sportruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van petjes en andere hoofdbedekkingen is niet toegestaan met uitzondering van een hoofddoek. Het gebruik van mobiele telefoons in de fitnessruimte is niet toegestaan. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Voor gebruikmaking van het zwembad, sauna en stoombad dient u een badlaken en eventueel badslippers mee te brengen. U dient gekleed te zijn in badkleding. De zonnebank dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon door u te worden gereinigd.

9. Orde / instructievoorschriften
Het is niet toegestaan om drugs of rook artikelen te gebruiken binnen Health center De Schildkamp. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht kan doen gelden op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden of tegoeden op de toegangspas. U dient zich te houden aan de door Health Center De Schildkamp gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Health center De Schildkamp gerechtigd u de toegang tot het Health Center te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

10.  Veiligheid en aansprakelijkheid
De directie van Health center De Schildkamp is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het Health Center. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het Health Center De Schildkamp kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Health Center De Schildkamp voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

11.   Overige bepalingen
Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Health Center De Schildkamp beoordeeld en beslist.

Door zijn / haar inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Health Center De Schilkamp te accepteren.