Privacybeleid

PRIVACY POLICY Health Center De Schildkamp

Health Center De Schildkamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Health Center De Schildkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Health Center De Schildkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Health Center De Schildkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over abonnementen en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een abonnement;
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen o.a via mail (nieuwsbrief);
 • Registratie van bezoekfrequentie;
 • Éénmalig maken van een foto van betreffend lid ter herkenning voor toegang (via webcam)
 • Maken van foto's tijdens fitness/groepslessen voor op onze tv schermen in het Health Center, alsmede voor Facebookpagina en/of website

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen abonnement, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health Center De Schildkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens.
 • Studentenpas

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van Opleiders

Persoonsgegevens van Opleiders, docenten worden door Health Center De Schildkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opleidingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een examen.
 • Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De schriftelijke overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health Center De Schildkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Betalingsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd dat u opleider bent van Health Center De Schildkamp.

Verwerking van persoonsgegevens van Prospect, stakeholder-/lobbycontacten/kennispartners en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten/kennispartners en/of geïnteresseerden worden door Health Center De Schildkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, online opgave, schriftelijk verzoek;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health Center De Schildkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Health Center De Schildkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten/kennispartners en/of geïnteresseerde.  

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Health Center De Schildkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health Center De Schildkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Health Center De Schildkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Health Center De Schildkamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Health Center De Schildkamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Health Center De Schildkamp verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Health Center De Schildkamp.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Met cookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. Health Center De Schildkamp gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden om een volgend bezoek aan de website makkelijker te maken.   Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.   U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers, of gemaakte foto's voor op onze tv schermen binnen ons Health Center, website of onze Facebookpagina.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

U staat ook in uw recht om zich af te melden voor onze nieuwsbrief als u deze niet meer maandelijks wenst te ontvangen. Dit kunt u doen door op "uitschrijven" te klikken onderaan onze mail waar de nieuwsbrief als bijlage is bijgevoegd.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

Health Center De Schildkamp behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.  

Contactgegevens

Health Center De Schildkamp

Perendreef 1a

4147 HA Asperen

0345 - 622333

www.healthcenterdeschildkamp.nl